Zajęcia 5

Materiały do warsztatów technologii webowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wróć do spisu materiałów Tu będziemy testować kod źródłowy

5. jQuery i AJAX

5.1. Żądania

jQuery oferuje kilka metod przeznaczonych do obsługi żądań AJAX. W tabeli poniżej wymieniono sześć metod jQuery pozwalających na wykonywanie żądań AJAX. Pierwsze pięć to skróty metody $.ajax(), która została wymieniona jako ostatnia.

 • .load() - wczytuje fragmenty HTML w elemencie - jest to najprostsza metoda przeznaczona do pobierania danych;
 • $.get() - wczytuje dane za pomocą metody HTTP GET - jest używana do żądania danych z serwera;
 • $.post() - wczytuje dane za pomocą metody HTTP POST - jest używana w celu wysyłania danych, które uaktualniają dane w serwerze;
 • $.getJSON() - wczytuje dane JSON za pomocą żądania GET;
 • $.getScript() - wczytuje i wykonuje dane JavaScript za pomocą żądania GET - metoda ta jest używana dla danych JavaScript (na przykład JSONP);
 • $.ajax() - metoda wykorzystywana do wykonywania wszystkich żądań - wymienione wcześniej metody w tle używają $.ajax().

Metoda .load() operuje na dopasowanym zbiorze. Nową zawartość HTML umieszcza we wskazanych elementach.

Pozostałe metody są metodami obiektu globalnego jQuery, stąd ich nazwy zaczynają się od znaku $. Metody te jedynie żądają danych z serwera; nie używają automatycznie tych danych w celu uaktualnienia elementów znajdujących się w dopasowanym zbiorze. Dlatego też po znaku $ nie znajduje się selektor.

5.2. Wczytywanie zawartości

Przykład 5.2.1.

$('nav a').on('click', function(e) {         // Użytkownik kliknął łącze.
 e.preventDefault();                // Zatrzymanie wczytywania nowego łącza.
 var url = this.href;                // Pobranie wartości atrybutu href.

 $('nav a.current').removeClass('current');     // Usunięcie klasy current.
 $(this).addClass('current');            // Określenie nowego elementu jako bieżącego.

 $('#container').remove();             // Usunięcie starej zawartości.
 $('#content').load(url + ' #content').hide().fadeIn('slow'); // Nowa zawartość.
});

5.3. Skróty metod

Wymienione poniżej metody są metodami skrótów. Wszystkie w tle używają metody $.ajax():

 • $.get(url[, dane][, wywołanie zwrotne][, typ]) - żądanie HTTP GET mające na celu pobranie danych;
 • $.post(url[, dane][, wywołanie zwrotne][, typ]) - żądanie HTTP POST uaktualniające dane w serwerze;
 • $.getJSON(url[, dane][, wywołanie zwrotne][, typ]) - wczytuje dane JSON za pomocą żądania GET;
 • $.getScript(url[, dane][, wywołanie zwrotne]) - wczytuje i wykonuje kod JavaScript za pomocą żądania GET.

Parametry wymienione w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.

Kilka informacji:

 • $ - wskazuje, że jest to metoda obiektu jQuery;
 • url - określa miejsce, skąd mają być pobrane dane;
 • dane - dostarcza wszelkie informacje dodatkowe przekazywane serwerowi;
 • wywołanie zwrotne - wskazuje, że funkcja powinna być wywołana, gdy zostaną zwrócone dane (może to być funkcja anonimowa lub nazwana);
 • typ - wskazuje typ danych oczekiwanych z serwera.

Przykład 5.3.1.

Jako przykład proszę uruchomić z archiwum pobranego na poprzednich zajęciach plik o nazwie jq-get.html. Uwaga! Aby kod mógł działać poprawnie potrzebny jest serwer WWW, na przykład XAMPP.

$('#selector a').on('click', function(e) {
 e.preventDefault();
 var queryString = 'vote=' + $(e.target).attr('id');
 $.get('votes.php', queryString, function(data) {
  $('#selector').html(data);
 });
});

5.4. Wysyłanie formularzy sieciowych

W celu wysłania danych do serwera prawdopodobnie użyjesz metody $.post(). Biblioteka jQuery oferuje także metodę .serialize() przeznaczoną do zbierania danych z formularza sieciowego.

Pobieranie danych formularza sieciowego

Działanie metody jQuery .serialize() przedstawia się następująco:

 • pobranie wszystkich informacji z formularza sieciowego;
 • umieszczenie tych informacji w ciągu tekstowym, który jest gotowy do wysłania do serwera;
 • zakodowanie znaków, które nie mogą być używane w ciągu tekstowym zapytania.

Metoda ta wysyła jedynie dane z kontrolek formularza sieciowego oznaczonych jako prawidłowo wypełnione, co oznacza, że nie zostaną wysłane informacje:

 • z kontrolek wyłączonych;
 • z kontrolek, w których nie wybrano żadnej opcji;
 • z przycisku wysyłającego formularz.

Przykład 5.4.1.

Jako przykład proszę uruchomić z archiwum pobranego na poprzednich zajęciach plik o nazwie jq-post.html. Uwaga! Aby kod mógł działać poprawnie potrzebny jest serwer WWW, na przykład XAMPP.

$('#register').on('submit', function(e) {      // Po wysłaniu formularza sieciowego.
 e.preventDefault();                // Uniemożliwienie wysłania formularza.
 var details = $('#register').serialize();     // Serializacja danych formularza.
 $.post('register.php', details, function(data) { // Użycie metody $.post() do wysłania danych.
  $('#register').html(data);           // Miejsce wyświetlenia wyniku.
 });
});

5.5. Obsługa błędów

Dane JSON można wczytać za pomocą metody $.getJSON(). Istnieją także metody pomagające w przetworzeniu odpowiedzi, gdy wykonanie metody zakończy się niepowodzeniem.

Sukces i niepowodzenie

Są trzy metody, które można łączyć po $.get(), $.post(), $.getJSON() oraz $.ajax() w celu obsłużenia sukcesu lub niepowodzenia żądania:

 • .done - metoda zdarzenia, która jest wywoływana, gdy wykonanie żądania zakończy się powodzeniem;
 • .fail - metoda zdarzenia, która jest wywoływana, gdy wykonanie żądania zakończy się niepowodzeniem;
 • .always - metoda zdarzenia, która jest wywoływana po wykonaniu żądania niezależnie od jego wyniku.

Przykład 5.5.1.

Jako przykład proszę uruchomić z archiwum pobranego na poprzednich zajęciach plik o nazwie jq-getJSON.html.

$('#exchangerates').append('<div id="rates"></div><div id="reload"></div>');

function loadRates() {
 $.getJSON('data/rates.json')
 .done( function(data){                 // Serwer zwraca dane.
  var d = new Date();                 // Utworzenie obiektu daty.
  var hrs = d.getHours();               // Określenie godziny.
  var mins = d.getMinutes();              // Określenie minuty.
  var msg = '<h2>Kursy wymiany walut</h2>';      // Początek komunikatu.
  $.each(data, function(key, val) {          // Dodanie poszczególnych kursów wymiany.
   msg += '<div class="' + key + '">' + key + ': ' + val + '</div>';
  });
  msg += '<br>Ostatnia aktualizacja: ' + hrs + ':' + mins + '<br>'; // Wyświetlenie uaktualnionej godziny.
  $('#rates').html(msg);                // Umieszczenie na stronie kursów wymiany.
 }).fail( function() {                 // Wystąpił błąd.
  $('aside').append('Przepraszamy, nie można pobrać danych.');  // Wyświetlenie komunikatu o błędzie. 
 }).always( function() {                // Ta metoda zawsze jest wywoływana.
   var reload = '<a id="refresh" href="#">';      // Dodanie łącza odświeżającego zawartość.
   reload += '<img src="img/refresh.png" alt="odśwież" /></a>';
   $('#reload').html(reload);             // Dodanie łącza odświeżającego zawartość.
   $('#refresh').on('click', function(e) {       // Dodanie procedury obsługi zdarzeń click.
    e.preventDefault();                // Uniemożliwienie przejścia na nową stronę.
    loadRates();                   // Wywołanie funkcji loadRates().
   });
 }); 
}

loadRates();                       // Wywołanie funkcji loadRates().

5.6. Kontrola technologii AJAX

Metoda $.ajax() daje większą kontrolę na żądaniami AJAX. W tle jest ona wykorzystywana w jQuery przez wszystkie metody skrótu dotyczące żądań AJAX.

Przykład 5.6.1.

Jako przykład proszę uruchomić z archiwum pobranego na poprzednich zajęciach plik o nazwie jq-ajax.html. Uwaga! Aby kod mógł działać poprawnie potrzebny jest serwer WWW, na przykład XAMPP.

$('nav a').on('click', function(e) {
 e.preventDefault();
 var url = this.href;                   // Adres URL strony do wczytania.
 var $content = $('#content');               // Buforowanie wyboru.

 $('nav a.current').removeClass('current');        // Uaktualnienie łączy.
 $(this).addClass('current');
 $('#container').remove();                 // Usunięcie zawartości.

 $.ajax({
  type: "POST",                      // Wybór metody: GET lub POST.
  url: url,                        // Ścieżka dostępu do pliku.
  timeout: 2000,                     // Czas oczekiwania.
  beforeSend: function() {                // Przed wykonaniem żądania Ajax.
   $content.append('<div id="load">Wczytywanie</div>'); // Wczytanie komunikatu.
  },
  complete: function() {                 // Po wykonaniu żądania Ajax.
   $('#loading').remove();                // Usunięcie komunikatu.
  },
  success: function(data) {                // Wyświetlenie zawartości.
   $content.html( $(data).find('#container') ).hide().fadeIn(400);
  },
  fail: function() {                   // Wyświetlenie komunikatu o błędzie. 
   $('#panel').html('<div class="loading">Proszę spróbować wkrótce.</div>');
  }
 });

});

Zadania domowe

Zadanie 1.

Aplikację ToDo przygotowaną po zajęciach z jQuery zmodyfikuj tak, aby wczytywała dane z serwera: http://sealcode.org:8082/api/v1/resources/task oraz zapisywała do niego nowe zadania. Wykorzystaj metody AJAX dostępne w jQuery. Budowa obiektu “wysyłanego” powinna być następująca:

{
	title: "some title",
	is_done: true // or false ofc.
}

Przykładowy obiekt z pobranym zadaniem wygląda następująco:

{
	created_context: {
		timestamp: 1497265930338,
		ip: "150.254.76.84",
		user_id: null
	}

	last_modified_context: {
		id: "m5qpwxuxq5",
		type_name: "task"
	}	

	body: {
		title: "Some task",
		is_done: false
	}
}

Dla chętnych (na wynik ponad 100%) - proszę usprawnić aplikację tak, by była możliwa edycja stanu wykonania danego zadania na serwerze oraz aby można było usuwać zadania.

Zadanie 2.

Rozwiąż quiz dostepny na classmarker.com o nazwie Zajęcia 4,5 - AJAX.

Źródła

 • Duckett Jon, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development, przeł. Robert Górczyński, Helion, 2015, ISBN 978-83-283-0126-9.